начало        І        новини        І        технологии        І        полезни връзки        І        партньори         І        контакти
ЗА НАС
 
ПРОДУКТИ
Системна интеграция
Интелигентни I/O модули
Енергиен мениджмънт
+ Електромери
+ Система ECAS®
+ GSM/GPRS Модем
+ Устройства SKALAR
+ Софтуер
Захранвания
 
УСЛУГИ
 
ЗАПИТВАНЕ
 
ЗАЯВКА
 
ПРОДУКТИ > ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ
 
Електромери
Електромери серия М100
Статични, еднофазни, двутарифни електромери активна енергия и директно свързване.
Клас на точност 1
Двупосочно регистриране на енергията
Индикация на погрешно свързване
Електрически импулсен изход към системи за дистанционно отчитане
Комуникация по стандарт ANSI/EIA-709
Компактни размери 165х88х45 mm
Лек и здрав корпус удовлетворяващ UL94 V0
Отговаря на изискванията на БДС EN 61036 + А1:2001
Повече информация: Технически данни PDF
 
 
Електромери серия SM100
Статични, еднофазни, многотарифни електромери за директно свързване и дистанционно отчитане на енергията.
Клас на точност 1
Двупосочно регистриране на енергията
Индикация на погрешно свързване
LCD дисплей
Дистанционно отчитане на консумираната енергия
Вградена възможност за комуникация по стандарт ANSI/EIA-709
Компактни размери 165х88х45 mm

Лек и здрав корпус удовлетворяващ UL94 V0

Отговаря на изискванията на БДС EN 61036 + А1:2001
Повече информация: Технически данни PDF
 
Битов еднофазен IEC електромер EM-1021
Интелигентен електронен измерител с вграден контактор за изключване на товара и информационен дисплей за приложение при еднофазни консуматори
Работи самостоятелно и комуникира с NES концентратори на данни DC-1000 на Echelon, чрез CENELEC A-band канал за комуникация по силовата линия на Echelon, с функция за автоматично повтаряне
Измерва активна мощност, активна енергия, реактивна мощност, реактивна енергия, RMS напрежение, RMS ток и фактор на мощността
Два допълнителни импулсни входни канала, приемащи данни от външни устройства за отчитане консумацията на газ и вода
Обособени четири тарифи и измерване на време на ползване на тарифите; адаптирано формиране на сметката за плащане
Измерва качеството на енергията и предоставя широки възможности за откриване на манипулации
Опция за комуникация с до 4 външни M-Bus устройства
Повече информация: Технически данни PDF  
 
Битов многофазен IEC електромер EM-1023
Интелигентен електронен измерител с вграден контактор за изключване на товара и информационен дисплей за приложение при 1, 2 и 3-фазни консуматори
Работи самостоятелно и комуникира с NES концентратори на данни DC-1000 на Echelon, чрез CENELEC A-band канал за комуникация по силовата линия на Echelon, с функция за автоматично повтаряне
Измерва активна мощност, активна енергия, реактивна мощност, реактивна енергия, RMS напрежение, RMS ток и фактор на мощността
Два допълнителни импулсни входни канала, приемащи данни от външни устройства за отчитане консумацията на газ и вода
Обособени четири тарифи и измерване на време на ползване на тарифите; адаптирано формиране на сметката за плащане
Измерва качеството на енергията и предоставя широки възможности за откриване на манипулации
Опция за комуникация с до 4 външни M-Bus устройства
Повече информация: Технически данни PDF  
 

DC-1000 Концентратори на данни
Концентраторите на данни управляват различните изпълнителни устройства по силовата мрежа и осигуряват среда за връзка между измерителите и Системния софтуер на NES.

Управляват до 1024 NES електромера и до 4096 броя асоциирани M-Bus устройства
Автоматично откриват измерители при инсталирането или в резултат на динамични промени в мрежата
Събират данни и изготвят отчети, включително и за количеството на консумираната енергия и качеството на захранването
Могат да се инсталират в която и да е точка в мрежата ниско напрежение, включително зад трансформаторна връзка, монофазен или многофазен електромер, за да осигурят оптимална свързаност на модема и минимални разходи за монтаж
Предлагат сериен порт за включване и захранване на стандартни жични и безжични модеми
Комуникират със Системния Софтуер на NES, като използват стандартните TCP/IP-съвместими, широко разпространени мрежи за комуникация като GSM, GPRS, CDMA, Ethernet и традиционната аналогова телефонна услуга
За подобрена сигурност на комуникациите по силовата мрежа, използват криптиране и проверка за автентичност на транзакциите с устройствата
Повече информация: Технически данни PDF ^ нагоре

Система ECAS®  
   
ECAS® е система за контрол и отчитане на консумацията на електрическа енергия от битови абонати в реално време. ECAS® е базирана на технологията LonWorks® и представлява йерархична информационно-управляваща система на две нива – диспечерски пункт и разсредоточени обекти (трафопостове с принадлежащата им разпределителна мрежа).
Двупосочният обмен на данни между нивата може да се осъществява по кабел усукана двойка, мрежа ниско напрежение, радиоканал, GSM, безжичен LAN и др.
Основни функции:
Автоматично, дистанционно четене на показанията и статуса на електромерите
Дистанционно спиране/възстановяване електрозахранването на абонат
Наблюдение на състоянието на съоръженията в разпрeделителните табла
и на начина, по който абонатите ги използват
Задаване на лимити за ползване и изключване на абоната при изчерпване
Повече информация: Технически данни PDF ^ нагоре
GSM/GPRS Модем
 
AMC 190(G)
Двубандовият GSM модем тип AMC 190(G) е подходящ за използване със средства за измерване на електроенергия, газ, топлоенергия и вода. Това се постига посредством прозрачността на предаването на данни, наличието на многообразие от интерфейси и възможности за монтаж.
Възможен интерфейс – токов кръг (CL1), RS-232 пълен handshake и RS-485 (полу и пълен дуплекс)
Скорост на обмен на данни със средството за измерване до 115200 bits/s
Широк диапазон на захранване от 90 до 264 VAC
Монтаж в три точки или под капана на клемен блок съгласно DIN 43861
Повече информация: Технически данни PDF
 
 
  ^ нагоре
Устройства SKALAR
 
Skalar е компютър за комуникация, оборудван със съвременна IP технология и с възможност за зареждане на софтуерни модули. Ядрото на Skalar са високо производителен 32-битов микропроцесор с 1 Мбайт RAM, 2 Мбайт флаш памет и многозадачна операционна система за реално време.
Устройствата Skalar се приспособяват към задачите, които трябва да извършват независимо от конкретното им приложение - пренос на данни, обработване на данни от измервания, проверка за допустимост, отчитане на грешки и др. Интелигентността в устройството се конфигурира дистанционно, като по този начин се намаляват разходите за посещение на място.
Комуникацията с една или повече отдалечени станции се извършва по избор по GSM/GPRS, RSTN, ISDN или Ethernet
В основното устройство е вграден интелигентен транспарентен модем за данни, поддържащ протокол IEC 1107
Възможни вградени интерфейси - CL1, RS232, RS485 или Mbus
Повече информация: Технически данни PDF
  ^ нагоре
Софтуер
 
GEMS
Системата за енергиен мониторинг на Gorlitz (GEMS) е софтуер за събиране, изобразяване и управление на данни за товарови профили.
Базиран на стандартна индустриална база данни във формат Microsoft Access
Стандартният лиценз включва отчитането на 20 товарови профила
Обменът на данните от измерванията се извършва посредством протокол за трансфер на файлове (FTP)
Данните могат да се изобразяват таблично, графично или като статистика
Съвместимост – средствата за измерване, до които достъпа се осъществява през интелигентните модеми AMC 190(G) и SKALAR, могат да осигуряват първичните данни за GEMS
Повече информация: Технически данни PDF
 
EDW3000  
Системата на Gorlitz, EDW3000, е интегрирана система, която решава задачите, свързани със събирането, проверката, управлението и преноса на енергийни данни и свързаните с тях други дейности. Тя обхваща целия процес от измерването до отчитането и изготвянето на сметки за нуждите на оператора на енергийната мрежа и доставчика на енергия.
Основните функции на EDW3000 са автоматично и ръчно отчитане на средствата за измерване, управление на устройствата и средствата за измерване, тестове за достоверност, генериране на верни и удостоверими данни за изготвяне на сметки заедно с тяхното управление и разпространение.
Повече информация: Технически данни PDF
 
  ^ нагоре
   Created by Broks Vision © 2009 UNICOM Microsystems Ltd.